• 1

پاتق همیشگی !‍

در تبلیغات موبایل کافی با استفاده UGC و یا محتوای تولید شده توسط مخاطبین سعی کردیم حس صمیمی و نزدیکی بین این برند و مخاطبینش ایجاد کنیم .