• 1

زندگی در سبک

هدف گرفتن مخاطب هدف در مشاغل مربوط به ضنعت ساختمان یکی از چالش های فعالیت های بازاریابی در این صنعت است . 

با تهیه ویدئوهای اثربخش از پروژه های معتبری که کارفرما انجام داده بود سعی کردیم اعتبار برند را افزایش دهیم .

افزایش شناخته بودن برند در بین اهالی فن صنعت ساختمان در بازار محلی یکی از دستاوردهایی بود که کهور در نتیجه ی این فعالیت ها بدست اورد