• 1

زرد تچری

برای تامین محتوای خلاق توسط مخاطبین تصمیم گرفتیم و همچین افزایش اگاهی بخشی برند تصمیم گرفتیم با استفاده از رنگ سازمانی برند کمپینی تشکلی دهیم . با توجه به استقبال کم مخاطبین از سناریوی اولیه برند و جلساتی که برای انالیز نتیجه مسابقه برگزار کردیم ، تصمیم گرفتیم با تعریف جوایز خلاق تر (کباب ترکی هم وزن فرد برنده ) و همچنین طراحی یک سازه با رنگ زرد در دیوار بیرونی فروشگاه ، راه را برای شرکت در کمپین اسان تر کنیم .